Smluvní podmínky


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.
Dále uvedené zásady rámcově shrnují základní principy, kterými se řídíme při shromažďování osobních údajů, zajišťování jejich důvěrnosti a bezpečnosti.
Vzhledem k tomu, že realizujeme řadu programů a projektů, které mají samostatné internetové stránky (v rámci nichž může docházet ke specifickým případům zpracování osobních údajů), je tento text jen rámcový a konkrétnější informace o zpracování (zejména výčet zpracovávaných údajů, konkrétní účely a doby zpracování) najdete vždy na tom místě, kde od Vás nějaké osobní údaje požadujeme.
ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Obecně Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.
Z hlediska zákonnosti zpracování je možné osobní údaje rozdělit do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.
Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy:

⦁ zpracování je nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví, zákon o sociálních službách ad.),
⦁ zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Toto se týká především smluv, jejichž smluvní stranou jsou fyzické osoby. Dále se to může týkat i smluv uzavíraných s právnickými osobami, pokud jsou v nich uvedeny osobní údaje zastupujících fyzických osob či osob pověřených k realizaci smlouvy.
⦁ na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (typicky evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru, výběr nových zaměstnanců, realizace určitého projektu apod.)
⦁ je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vašich či jiné osoby (což může nastat pouze ve výjimečných případech – např. v případě okamžité pomoci po povodních či v podobných humanitárních krizích)
V ostatních případech údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.
Osobní údaje zpracováváme primárně v našich informačních systémech, které musí zajišťovat náležitou ochranu osobních údajů – jde zejm. EQUIP, ad. S ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování v konkrétních případech přijímáme taková technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje byla chráněna před zničením, ztrátou či změnou a dále před neoprávněným přístupem či poskytnutím. Konkrétní osoby pracující s osobními údaji jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme po doby, které nám ukládají právní předpisy. Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz či anonymizaci příslušných osobních údajů.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEJČASTĚJI ZPRACOVÁVÁME
⦁ Cookies – Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Údaje o cookies, o tom, jaké shromažďujeme a k jakým účelům, včetně návodu, jak můžete zamezit jejich ukládání, najdete zde. (dej tam odkaz)
⦁ Údaje o dárcích – Pokud se rozhodnete zavázat se
některé z námi provozovaných internetových stránek, k poskytnutí daru (jednorázového či opakovaného) či podobného příspěvku, zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci toho poskytnete. Rovněž pokud projevíte zájem o naši činnost a poskytnete nám v té souvislosti Vaše údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s Vámi. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s Vámi (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).
⦁ Údaje o osobách přihlašujících se do nějakého programu, aktivity apod. – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, do nějakého programu, aktivity apod., zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete. Zpracování v těchto případech probíhá vždy po dobu realizace a dále po dobu určenou jednotlivě podle povahy konkrétního programu, aktivity apod.
⦁ Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů – V případě, kdy se rozhodnete přihlásit se prostřednictvím některé z námi provozovaných internetových stránek, k odběru newsletteru či jiného informačního materiálu, vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail). Doba zpracování je v těchto případech omezena na dobu vydávání daného informačního materiálu.
⦁ Údaje o osobách, kterým poskytujeme sociální či jiné služby – V těchto případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro poskytování služeb (splnění smlouvy), obvykle i na základě právních předpisů a dále je dán i náš oprávněný zájem spočívající v potřebě doložení služeb donorům. Doba zpracování je zpravidla omezena dobou realizace projektu a dále dobou stanovenou donorem či na základě povahy konkrétního projektu
PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě (např. poskytovateli finančních prostředků, auditorovi či jinému kontrolnímu subjektu). V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovány pro účely určitého projektu, který realizujeme společně s dalšími subjekty (implementačními partnery), je nezbytné sdílet údaje i s těmi partnery.
Aktuální seznam zpracovatelů či jiných příjemců zveřejňujeme a informování o zpracování Vašich údajů ke konkrétnímu účelu obsahuje vždy odkaz na konkrétní seznam.
Údaje o zpracovatelích v ostatních výše uvedených případech jsou uvedeny v informacích poskytovaných nejčastěji při zahájení zpracování Vašich osobních údajů.
POUČENÍ O VAŠICH ZÁKLADNÍCH PRÁVECH
Jakožto subjekt údajů máte tato základní práva:
⦁ právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
⦁ právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
⦁ právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
⦁ právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě, 
⦁ v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na přenositelnost údajů,
⦁ právo vzít souhlas (v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje níže uvedené,
⦁ právo požadovat po nás výmaz osobních údajů (jsme povinni vyhovět Vám, pokud nemusíme údaje zpracovávat pro plnění zákonné povinnosti),
⦁ právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás event. podat stížnost k  ⦁ Úřadu pro ochranu osobních údaj⦁ ů.
V případě uplatnění práv po Vás můžeme požadovat ověření Vaší identity.
Link na formulář (žádost gdpr)
ÚDAJE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klubíčko Cheb, z. s., IČO: 708 48 823, zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 3037, se sídlem Křižovnická 99/4, 350 02 Cheb,
jakožto správci osobních údajů (dále jen Správce),
Kontaktní e-mail Správce: martina.pabouckova@email.cz